Улирлын  шалгалт 40 оноо 

Бодлого бодох буюу шалгалтын хугацаа 60 минут. 

Бодлогын үе шат, хэрэглэж байгаа хэм хэмжээ, түүний тайлбарыг ялгагдаж харагдахуйц тодорхой байдлаар цэгцтэй бичиглэл хийх ёстойг анхаарна уу.