Эрүүгийн эрх зүйн Ерөнхий анги хичээлийн улирлын эцсийн шалгалт 

нийт 40 оноо